Nguyễn, T. H., Đỗ, T. T., Nguyễn, H. G. và Nguyễn, B. V. (2024) “NGHIÊN CỨU MỨC ĐỘ BIỂU HIỆN GEN A20 Ở BỆNH NHÂN U LYMPHO ÁC TÍNH KHÔNG HODGKIN”, Tạp chí Y học Việt Nam, 540(1). doi: 10.51298/vmj.v540i1.10251.