Nguyễn, T. C., Nguyễn, T. N., Vũ, T. H., Lương, N. M. và Dương, T. Q. (2024) “ TÌNH TRẠNG STRESS NGHỀ NGHIỆP CỦA ĐIỀU DƯỠNG VIÊN LÂM SÀNG”, Tạp chí Y học Việt Nam, 540(1). doi: 10.51298/vmj.v540i1.10257.