Trần, T. H., Mầu, T. D. và Trần, T. P. L. (2024) “ĐÁNH GIÁ TÁC DỤNG CỦA PHƯƠNG PHÁP ĐIỆN CHÂM, XOA BÓP BẤM HUYỆT KẾT HỢP TÚI CHƯỜM THẢO DƯỢC ĐIỀU TRỊ ĐAU THẦN KINH TỌA”, Tạp chí Y học Việt Nam, 540(1). doi: 10.51298/vmj.v540i1.10263.