Dương, H. K. L., Đoàn, S., Lê, V. T., Lâm, V. N., Trần, T. V., Kiều, N. D. và Nguyễn, T. T. (2024) “NGHIÊN CỨU CÁC ĐẶC ĐIỂM CỦA BỆNH NHÂN ĐẶT MÁY TẠO NHỊP TIM VĨNH VIỄN TẠI BỆNH VIỆN CHỢ RẪY”, Tạp chí Y học Việt Nam, 540(1). doi: 10.51298/vmj.v540i1.10269.