Minh Hiếu, N. ., Văn Chi, N. . và Văn Đồng, T. . (2022) “ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CỦA PHƯƠNG PHÁP ĐẶT NỘI KHÍ QUẢN NHANH THEO TRÌNH TỰ (RSI) CHO BỆNH NHÂN CẤP CỨU”, Tạp chí Y học Việt Nam, 509(2). doi: 10.51298/vmj.v509i2.1813.