Thị Thu Hải, L., Thị Thu Hà, L. và Thị Hồng Minh, N. (2022) “THỰC TRẠNG TÌNH TRẠNG VIÊM LỢI Ở BỆNH NHÂN XƠ GAN ĐIỀU TRỊ TẠI BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG QUÂN ĐỘI 108 NĂM 2019”, Tạp chí Y học Việt Nam, 513(1). doi: 10.51298/vmj.v513i1.2319.