Hồng Khôi, V. ., Ngọc Minh, Đào . và Công Hoàng, N. . (2022) “NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG CỦA TRÀN DỊCH NÃO CẤP TRONG CHẢY MÁU DƯỚI NHỆN”, Tạp chí Y học Việt Nam, 513(1). doi: 10.51298/vmj.v513i1.2326.