Thị Thanh Tú, N. . và Tuyết Trang, N. . (2022) “ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG BỆNH NHÂN TĂNG TIẾT MỒ HÔI TAY CHÂN VÀ KẾT QUẢ THUỐC HB TRONG ĐIỀU TRỊ”, Tạp chí Y học Việt Nam, 513(1). doi: 10.51298/vmj.v513i1.2332.