Nguyễn Ngọc, T. . và Minh Tâm, D. . (2022) “GIAI ĐOẠN THOÁI TRÀO CỦA CHU TRÌNH ĐÁP ỨNG TÌNH DỤC Ở NGƯỜI BỆNH HƯNG CẢM”, Tạp chí Y học Việt Nam, 513(1). doi: 10.51298/vmj.v513i1.2335.