Hữu Ánh, P. ., Minh Hậu, T. . và Thị Quỳnh Trang, N. . (2022) “VAI TRÒ CỦA ĐIỀU DƯỠNG VIÊN TRONG CẤU PHẦN CÁC HOẠT ĐỘNG MARKETING DỊCH VỤ BỆNH VIỆN”, Tạp chí Y học Việt Nam, 513(1). doi: 10.51298/vmj.v513i1.2337.