Minh Tâm, D. . và Nguyễn Ngọc, T. . (2022) “THỰC TRẠNG ĐIỀU TRỊ RỐI LOẠN PHÂN LIỆT CẢM XÚC LOẠI TRẦM CẢM”, Tạp chí Y học Việt Nam, 513(1). doi: 10.51298/vmj.v513i1.2350.