Duy Đông, N. ., Việt Hà, T. ., Thị Thu Hương, H. . và Việt Hùng, Đinh . (2022) “SO SÁNH SÀNG LỌC NGUY CƠ DINH DƯỠNG VỚI TIÊU CHÍ GLIM MỚI VỀ SUY DINH DƯỠNG VÀ LIÊN QUAN ĐẾN SUY NHƯỢC CƠ Ở BỆNH NHÂN COVID-19 CAO TUỔI ĐIỀU TRỊ TẠI BỆNH VIỆN DÃ CHIẾN TRUYỀN NHIỄM 5G”, Tạp chí Y học Việt Nam, 513(1). doi: 10.51298/vmj.v513i1.2351.