Trọng Hiếu, N., Thanh Hải, P. ., Thị Thu Thủy, P. ., Thanh Xuân, J. ., Văn Chủ, N., Thị Thanh Hương, T. ., Hữu Thịnh, N. ., Đức Huy, T. ., Duy Sinh, N. ., Văn Thiện Chí, N. ., Bắc An, L. ., Văn Thịnh, C., Quang Huy, H. ., Thị Thanh Thủy, Đỗ ., Đình Kiệt, T. ., Hoài Nghĩa, N. ., Minh Duy, P. ., Hoa, G. . và Lê Sơn, T. . (2022) “XÂY DỰNG QUI TRÌNH SINH THIẾT LỎNG SPOT-MAS PHÁT HIỆN NHIỀU LOẠI UNG THƯ TỪ GIAI ĐOẠN SỚM”, Tạp chí Y học Việt Nam, 513(1). doi: 10.51298/vmj.v513i1.2360.