Văn Sỹ, H. ., Phi Hùng, T. ., Đinh Quốc Anh, N. ., Anh Tuấn, V. ., Ngân, L. ., Thuỳ Trang, N. . và Minh Kha, N. . (2022) “MỐI LIÊN QUAN GIỮA TRIỆU CHỨNG TRÊN NHẬT KÝ VÀ TẦN SUẤT CÁC RỐI LOẠN NHỊP TIM TRÊN HOLTER ĐIỆN TÂM ĐỒ 24 GIỜ”, Tạp chí Y học Việt Nam, 513(1). doi: 10.51298/vmj.v513i1.2363.