Hoài Bắc, N. . và Hồng Cường, H. . (2022) “LAO MÀO TINH HOÀN ĐƠN ĐỘC - MỘT BỆNH LÝ RẤT DỄ BỎ SÓT: BÁO CÁO 1 CA LÂM SÀNG”, Tạp chí Y học Việt Nam, 513(1). doi: 10.51298/vmj.v513i1.2364.