Hoàng Long, N. . và Văn Trang, N. . (2022) “MỨC ĐỘ KIỆT SỨC NGHỀ NGHIỆP CỦA NHÂN VIÊN KHỐI ĐIỀU DƯỠNG TẠI MỘT SỐ BỆNH VIỆN NGOÀI CÔNG LẬP KHU VỰC PHÍA BẮC”, Tạp chí Y học Việt Nam, 513(1). doi: 10.51298/vmj.v513i1.2366.