Thị Bích Hợp, T. ., Đức Vượng, N. . và cộng sự, và . (2022) “ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, NỘI SOI VÀ CÁC YẾU TỐ NGUY CƠ BỆNH TRÀO NGƯỢC DẠ DÀY THỰC QUẢN Ở BỆNH NHÂN NGOẠI TRÚ TẠI BỆNH VIỆN THIỆN HẠNH, TỈNH ĐẮK LẮK, NĂM 2022”, Tạp chí Y học Việt Nam, 513(1). doi: 10.51298/vmj.v513i1.2367.