Đức Kỷ, N. ., Đức Quang, P. . và Thị Hoài Trang, N. . (2022) “NGHIÊN CỨU RỐI LOẠN MẬT ĐỘ XƯƠNG Ở BỆNH NHÂN CƯỜNG GIÁP TẠI BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ ĐA KHOA NGHỆ AN”, Tạp chí Y học Việt Nam, 513(1). doi: 10.51298/vmj.v513i1.2368.