Thị Hồng Nhung, T. . (2022) “MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM CẬN LÂM SÀNG GIÚP ĐỊNH DANH TÁC NHÂN VIÊM ÂM ĐẠO”, Tạp chí Y học Việt Nam, 513(1). doi: 10.51298/vmj.v513i1.2372.