Thanh Xuân, N. ., Quốc Toản, P. ., Văn Huỳnh, V. ., Đình Anh, L. . và Đức Trịnh, Đặng . (2022) “MỐI LIÊN QUAN HỒI PHỤC THIẾU MÁU TRONG 6 THÁNG ĐẦU SAU GHÉP THẬN VỚI MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM NGƯỜI CHO, BỆNH NHÂN NHẬN THẬN GHÉP”, Tạp chí Y học Việt Nam, 513(1). doi: 10.51298/vmj.v513i1.2373.