Nguyệt Hà, P. và Thơ Nhị, T. . (2022) “TRẦM CẢM Ở SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI NĂM HỌC 2020-2021 TRONG BỐI CẢNH ĐẠI DỊCH COVID-19 VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN”, Tạp chí Y học Việt Nam, 515(1). doi: 10.51298/vmj.v515i1.2663.