Vĩnh Niên, L. . và Nguyệt Quỳnh Mai, N. . (2022) “ĐÁNH GIÁ SỰ THAY ĐỔI THEO THỜI GIAN VÀ VAI TRÒ CỦA 1,5-ANHYDROGLUCITOL TRONG KIỂM SOÁT ĐƯỜNG HUYẾT”, Tạp chí Y học Việt Nam, 515(1). doi: 10.51298/vmj.v515i1.2670.