Đức Mạnh, T. . và Việt Quang, N. . (2022) “ĐẶC ĐIỂM CHỨC NĂNG HÔ HẤP CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI MỘT NHÀ MÁY CỐC HOÁ THÁI NGUYÊN NĂM 2021”, Tạp chí Y học Việt Nam, 515(1). doi: 10.51298/vmj.v515i1.2672.