Phan Trọng Hiếu, N. ., Chí Thiện, T. . và Thành Nam, N. . (2022) “ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ SUY HÔ HẤP SƠ SINH VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN”, Tạp chí Y học Việt Nam, 515(1). doi: 10.51298/vmj.v515i1.2680.