Văn Công, C. . (2022) “U DIỆP THỂ VÚ ÁC TÍNH DI CĂN PHỔI – TỔNG QUAN TÀI LIỆU VÀ BÁO CÁO CA BỆNH”, Tạp chí Y học Việt Nam, 515(1). doi: 10.51298/vmj.v515i1.2681.