Nguyễn Ngọc, T. . và Minh Tâm, D. . (2022) “NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM RỐI LOẠN SỰ THÍCH ỨNG VỚI PHẢN ỨNG TRẦM CẢM KÉO DÀI”, Tạp chí Y học Việt Nam, 515(1). doi: 10.51298/vmj.v515i1.2683.