Y HỌC VIỆT NAM, T. C. . (2022) “TẠP CHÍ Y HỌC VIỆT NAM TẬP 489 - THÁNG 4 - SỐ 1 - 2020”, Tạp chí Y học Việt Nam, 489(1). Available at: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/2837 (Truy cập: 24Tháng Bảy2024).