Văn Tỉnh, P. ., Thị Hồng Yến, N. . và Thị Nhi, T. . (2022) “ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG CỦA POLYP DÂY THANH TẠI KHOA TAI MŨI HỌNG BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH NAM ĐỊNH”, Tạp chí Y học Việt Nam, 516(2). doi: 10.51298/vmj.v516i2.3029.