Quốc Đạt, N. . (2022) “ĐÁNH GIÁ TÌNH TRẠNG MẤT ỔN ĐỊNH VI VỆ TINH TRONG UNG THƯ ĐẠI TRỰC TRÀNG VÀ LIÊN QUAN MÔ BỆNH HỌC”, Tạp chí Y học Việt Nam, 516(2). doi: 10.51298/vmj.v516i2.3033.