Văn Tuận, N. . và Quang Cường, L. . (2022) “ĐÁNH GIÁ MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CỘNG HƯỞNG TỪ VÀ MỐI LIÊN QUAN ĐẾN MỨC ĐỘ TÀN TẬT CỦA BỆNH NHÂN XƠ CỨNG RẢI RÁC”, Tạp chí Y học Việt Nam, 516(2). doi: 10.51298/vmj.v516i2.3038.