Xuân Hậu, N. . và Xuân Hiền, N. . (2022) “ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG UNG THƯ TUYẾN GIÁP ĐƯỢC PHẪU THUẬT NỘI SOI TUYẾN GIÁP QUA ĐƯỜNG MIỆNG”, Tạp chí Y học Việt Nam, 516(2). doi: 10.51298/vmj.v516i2.3040.