Hùng Kiên, Đỗ . (2022) “PHÂN TÍCH TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN HÓA CHẤT BỔ TRỢ VINORELBINE/CISPLATIN TRONG ĐIỀU TRỊ UNG THƯ PHỔI KHÔNG TẾ BÀO NHỎ”, Tạp chí Y học Việt Nam, 516(2). doi: 10.51298/vmj.v516i2.3047.