Thị Hồng, N. ., Phương Sinh, N. ., Thị Vân Huyền, N. ., Thị Hoa, B. ., Thị Thu, H. . và Thị Duyên, N. . (2022) “KHẢO SÁT KIẾN THỨC THÁI ĐỘ CỦA NGƯỜI BỐ VỀ NUÔI CON BẰNG SỮA MẸ TẠI KHOA SẢN BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG THÁI NGUYÊN”, Tạp chí Y học Việt Nam, 516(2). doi: 10.51298/vmj.v516i2.3048.