Quang Thắng, B. ., Văn Nhơn, B. ., Thị Trang, L. . và Lân Hiếu, N. . (2022) “KHẢ NĂNG GẮNG SỨC CỦA BỆNH NHÂN NHỒI MÁU CƠ TIM CẤP SAU CAN THIỆP”, Tạp chí Y học Việt Nam, 516(2). doi: 10.51298/vmj.v516i2.3051.