Thị Mai, Đỗ . (2022) “THỰC TRẠNG KIẾN THỨC VỀ CHĂM SÓC SỨC KHỎE BAN ĐẦU CỦA NHÂN VIÊN Y TẾ TUYẾN CƠ SỞ TẠI MỘT SỐ XÃ TỈNH NAM ĐỊNH NĂM 2022”, Tạp chí Y học Việt Nam, 516(2). doi: 10.51298/vmj.v516i2.3054.