Văn Tuận, N. . và Thị Tạo, T. (2022) “MỐI TƯƠNG QUAN GIỮA ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ CẬN LÂM SÀNG Ở BỆNH NHÂN NHƯỢC CƠ THỂ MẮT”, Tạp chí Y học Việt Nam, 516(2). doi: 10.51298/vmj.v516i2.3065.