Thanh Đức, L. . và Thị Thu Trang, P. . (2022) “ĐÁNH GIÁ SỰ SUY GIẢM CHỨC NĂNG TÌNH DỤC LIÊN QUAN HÓA TRỊ Ở PHỤ NỮ UNG THƯ VÚ TẠI BỆNH VIỆN K”, Tạp chí Y học Việt Nam, 516(2). doi: 10.51298/vmj.v516i2.3066.