Thị Ngọc Thúy, L. . (2022) “THỰC TRẠNG TÁC ĐỘNG CỦA DỊCH COVID – 19 TỚI TÂM LÝ CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỀU DƯỠNG NAM ĐỊNH NĂM 2021 VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN”, Tạp chí Y học Việt Nam, 516(2). doi: 10.51298/vmj.v516i2.3069.