Thị Thu Vân, T. ., Quang Lộc Duyên, V. . và Thị Linh Tuyền, N. . (2022) “NGHIÊN CỨU TÌNH HÌNH SAI SÓT LIÊN QUAN ĐẾN THUỐC TRONG ĐIỀU TRỊ NỘI TRÚ TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA HOÀN MỸ MINH HẢI NĂM 2021”, Tạp chí Y học Việt Nam, 516(2). doi: 10.51298/vmj.v516i2.3073.