Viết Lộc, N. . và Thị Thảo Nguyên, P. . (2022) “NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG KHÁM CHỮA BỆNH TẠI BỆNH VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC HUẾ”, Tạp chí Y học Việt Nam, 516(2). doi: 10.51298/vmj.v516i2.3074.