Hùng Kiên, Đỗ . và Văn Tài, N. . (2022) “KẾT QUẢ SỐNG THÊM BỆNH NHÂN UNG THƯ TUYẾN NƯỚC BỌT GIAI ĐOẠN MUỘN ĐIỀU TRỊ HOÁ CHẤT PHÁC ĐỒ CAP TẠI BỆNH VIỆN K”, Tạp chí Y học Việt Nam, 516(2). doi: 10.51298/vmj.v516i2.3077.