Văn Công, C. . (2022) “U TẾ BÀO MẦM TINH HOÀN TẠI TRUNG THẤT – TỔNG QUAN TÀI LIỆU VÀ BÁO CÁO CA BỆNH”, Tạp chí Y học Việt Nam, 517(2). doi: 10.51298/vmj.v517i2.3223.