Vinh Quốc, N. . và Thị Ngọc Quyên, N. . (2022) “BÁO CÁO CA BỆNH GÚT MẠN TÍNH CÓ TĂNG AXIT URIC MÁU ĐIỀU TRỊ BẰNG BÀI THUỐC CỔ PHƯƠNG ‘LỤC NHẤT TÁN’”, Tạp chí Y học Việt Nam, 517(2). doi: 10.51298/vmj.v517i2.3245.