Huyền Thoại, N. ., Duy Kháng, N. . và Thị Hồng Tuyến, N. . (2022) “TÌNH HÌNH TỬ VONG CÁC BỆNH KHÔNG LÂY NHIỄM TẠI TỈNH TRÀ VINH NĂM 2021”, Tạp chí Y học Việt Nam, 517(2). doi: 10.51298/vmj.v517i2.3248.