Thị Yến Duyên, T. ., Thị Châu Phương, B. ., Thị Đoàn Hương, N. ., Dương Uyển Bình, P. . và Lê An, P. . (2022) “KHẢO SÁT NHẬN THỨC GIÁ TRỊ CỐT LÕI TÍNH CHUYÊN NGHIỆP CỦA CỰU SINH VIÊN VÀ SINH VIÊN ĐIỀU DƯỠNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ MIỀN ĐÔNG”, Tạp chí Y học Việt Nam, 517(2). doi: 10.51298/vmj.v517i2.3261.