Xuân Tĩnh, Đỗ ., Thị Huệ, Đinh . và Quang Huy, B. . (2022) “NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG BỆNH NHÂN TÂM THẦN PHÂN LIỆT CÓ VÀ KHÔNG CÓ TRIỆU CHỨNG ÂM TÍNH”, Tạp chí Y học Việt Nam, 519(2). doi: 10.51298/vmj.v519i2.3610.