Thị Hồng Vân, N. ., Lê Vĩ Chinh, B. ., Quang Dương, Đỗ ., Khang Kiệt, C. ., Ngọc Nữ Như Ý, T. . và Quan Nghiệm, L. . (2022) “XÂY DỰNG THANG ĐO SỰ HÀI LÒNG CỦA SINH VIÊN VỀ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ ĐÀO TẠO TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ BÌNH ĐỊNH”, Tạp chí Y học Việt Nam, 519(2). doi: 10.51298/vmj.v519i2.3613.