Lê Chiêu Bích, T. ., Huỳnh Anh Thi, H. ., Đoan Vi, P. . và Châu Minh Vĩnh Thọ, Đỗ . (2022) “NGHIÊN CỨU ĐỘC TÍNH CẤP CỦA CAO ĐỊNH CHUẨN KIỂM SOÁT HÀM LƯỢNG NUCIFERIN TỪ LÁ SEN (NELUMBO NUCIFERA GAERTN.) TRÊN CHUỘT NHẮT TRẮNG”, Tạp chí Y học Việt Nam, 519(2). doi: 10.51298/vmj.v519i2.3614.