Thanh Hà Tuấn, N. . và Thị Mỹ Bình, N. . (2022) “ĐÁNH GIÁ TÁC DỤNG CHỐNG VIÊM PHỔI CỦA VIÊN NANG MỀM TỐNG VỆ NHÂN TRÊN ĐỘNG VẬT THỰC NGHIỆM”, Tạp chí Y học Việt Nam, 519(2). doi: 10.51298/vmj.v519i2.3617.