Thị Tuyết, T. . và Diệu Linh, N. . (2022) “ĐẶC ĐIỂM HÌNH ẢNH CỦA TỔN THƯƠNG VÚ NGẤM THUỐC KHÔNG TẠO KHỐI TRÊN CỘNG HƯỞNG TỪ: MỐI LIÊN QUAN VỚI KHẢ NĂNG ÁC TÍNH”, Tạp chí Y học Việt Nam, 519(2). doi: 10.51298/vmj.v519i2.3619.